Medlemstjenester

Ishavsbyen Bedriftshelsetjenesten bistår våre virksomheten i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold slik det framgår av forskriften.

Arbeidsgiver skal sørge for at IBHT:

 • bistår med planlegging og gjennomføring av endringer i arbeid og arbeidsmiljø.
 • bistår ved utarbeidelse av retningslinjer for arbeidsprosesser.
 • bistår med kartlegging av arbeidsmiljøet, foretar undersøkelser og vurderer risiko.
 • foreslår og arbeider for tiltak som kan forebygge helseskader.
 • bistår med å overvåke og følge opp arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen.
 • bistår ved tilrettelegging av arbeidet for den enkelte, og deltar i dialogmøter.
 • bistår med informasjon og opplæring innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS).
 • bistår ved henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Generelle helsekontroller, omfattende utredning, livsstilstiltak og all form for behandling er ikke en del av bedriftshelsetjenestens oppgaver. 

Bedriftshelsetjenesten tilbyr disse tjenestene:

Bistand til det systematiske HMS-arbeidet

 • Dette innebærer oversikt over arbeidsmiljørisiko, avvikshåndtering, handlingsplan for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeid) og plan over hva bedriftshelsetjenesten bistår med, deltakelse i arbeidsmiljøutvalg (AMU) og andre arenaer for HMS-arbeid, deltakelse i vernerunder, gjennomføre lederopplæring i HMS-arbeid, verneombudskurs og andre HMS-kurs.

Arbeidsmedisin/arbeidshelse

 • Målrettet helsekontroll
 • Førekortattester
 • Sykefraværsoppfølging
 • Rus/AKAN-arbeid
 • Arbeidsmedisinsk poliklinikk
 • Yrkesvaksinering

Ergonomiske forhold

 • BHT skal bistå i utarbeidelse av retningslinjer om ergonomiske forhold, for eksempel ved nybygg, ombygninger, innkjøp, renhold.
 • Kartlegging og risikovurdering av ergonomiske forhold, for eksempel arbeidsplassvurderinger, vernerunder og gjennomgang av arbeidsoperasjoner.
 • Foreslå tiltak og løsninger ved ergonomiske utfordringer, for eksempel dataarbeidsplassen, logistikk, organisering av lager, håndtering av maskiner/utstyr, kontorlandskap, belysning, vibrasjoner.
 • Informasjon og opplæring om for eksempel vibrasjoner, manuell håndtering, arbeidsteknikk, organisering av arbeidet, forflytning, tungt og ensformig arbeid.

Yrkeshygiene

 • Bistå i utarbeidelse av retningslinjer og dokumentasjon innenfor området yrkeshygiene, for eksempel kjemikaliehåndtering, stoffkartotek, arbeidsinstrukser og bruk av verneutstyr.
 • Kartlegging og risikovurdering av fysiske, kjemiske og biologiske forhold, vibrasjon, støy, støv og stråling.
 • Forslag til tiltak, for eksempel håndtering av maskiner og utstyr, inneklima, ventilasjon, substitusjon og ulykkesforebygging.
 • Informasjon og opplæring om kjemisk og biologisk helsefare, stoffkartotek, renhold etc.

Organisatoriske forhold

 • Bistå i utarbeidelse av rutiner og retningslinjer om organisatoriske forhold, som arbeidsavtaler, arbeidsplaner, medvirkning, omstilling, kontrolltiltak, varsling, opplæring, alenearbeid, arbeidstid, påseplikt, stillingsbeskrivelser, arbeidsinstrukser og oppsigelse.
 • Bistå i kartlegging og risikovurdering av organisatoriske forhold.
 • Gi forslag til forebyggende tiltak, for eksempel i forbindelse med omstillingsprosesser, organisering av arbeidet og helsefremmende arbeidsplasser.
 • Informasjon og opplæring om arbeidsgivers plikter, medvirkning, omstilling, kontrolltiltak, varsling, arbeidstid, introduksjon av nyansatte, opplæring av fremmedspråklige, organisering av arbeidet, ansvarslinjer og påseplikt.

Psykososiale forhold

 • Bistå med å utarbeide forebyggende retningslinjer om psykososiale forhold, for eksempel om konflikthåndtering, håndtering av vold og truende hendelser, krisehåndtering og debriefing.
 • Kartlegging og risikovurdering av psykososiale forhold, bistå i spørreundersøkelser, eller andre undersøkelser på gruppe/individ nivå.
 • Bistå med konflikthåndtering, oppfølging av vold og truende hendelser, oppfølging ved mobbing og trakassering, krisehåndtering og debriefing/defusing
 • Informasjon og opplæring om konfliktforebygging, vold, emosjonelt arbeid, psykiske belastninger, påregnelig adferd, stressmestring og lederveiledning.

Ønsker du mer informasjon om våre tjenester, ta kontakte med oss på telefon 776 96 117 eller e-post post@ibht.no